Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Εκπρόσωποι της πολιτείας, αρχών και φορέων στο Insurance Money Conference

Την έναρξη των εργασιών του Insurance Money Conference 2011, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Divani Caravel, πρόκειται να κηρύξει ο κ. Μάρκος Μπόλαρης, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανοίγοντας την «αυλαία» για μία ενδιαφέρουσα συνέχεια στην οποία άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και άλλων επαγγελματικών τάξεων που σχετίζονται με αυτή θα αναλύσουν μείζονα ζητήματα, που απασχολούν τον κλάδο.
Εκπρόσωποι της πολιτείας, των ανεξάρτητων αρχών, Γενικοί Γραμματείς, κορυφαία στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων του ασφαλιστικού κλάδου θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και μέσω των πέντε θεματικών πάνελ, που συγκροτούν το συνέδριο, θα αναλύσουν κάθε πτυχή των ζητημάτων που κυριαρχούν σήμερα στην ασφαλιστική αγορά. Το Επικουρικό Κεφάλαιο, ο κλάδος αυτοκινήτου, οι συντάξεις, ο εσωτερικός έλεγχος, η προστασία του καταναλωτή και η διαφάνεια στα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων του συνεδρίου, όπου ειδικοί θα τοποθετηθούν συμβάλλοντας στην εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων.
Το πρόγραμμα του Insurance Money Conference 2011 μπορείτε να δείτε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ                                                                             Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του Συνεδρίου                                                                                  Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση του Συνεδρίου                                                                                   ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:                                                                                                                      PANEL I: «Ο κρίσιμος ρόλος της εποπτείας & της διαφάνειας στην εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς»          PANEL II: «Οι ευκαιρίες και οι προοπτικές της ιδιωτικής ασφάλισης στον τομέα της παροχής συντάξεων»     PANEL IΙΙ: «Η διείσδυση των προγραμμάτων Υγείας στην αγορά και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών».                                                                                                                      PANEL ΙV: «Οι ασφαλίσεις αστικών ευθυνών και ο ρόλος τους στην σύγχρονη επιχειρηματικότητα»              PANEL V: «Ο κλάδος οχημάτων και η επιρροή του στην εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς».                       PANEL VI: «Ο σκληρός ανταγωνισμός και οι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης»
Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.  Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργική Απόφαση του υπουργού Υγείας για τη λειτουργιά των φαρμακείων


Γραφείο Τύπου
Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθήνα, Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011

Θέμα: «Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31.Α΄)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α)Του άρθρου 36 παρ. 2 του ν.3918/2011(ΦΕΚ 31.Α) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
β)Του άρθρου 186 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87.Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
γ)Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154. Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ)Το άρθρο 90 του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98.Α΄) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
ε)Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76.Α ΄) « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
στ)Το άρθρο 6 του Π.Δ.88/1999 (ΦΕΚ 94.Α΄), «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.». 
ζ)Του άρθρου 22 του ν.1483/1984 (ΦΕΚ153.Α΄), «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων.» όπως αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.1963/1991(ΦΕΚ 138.Α΄) και αντικαταστάθηκε με τη παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2920/2001 (ΦΕΚ131.Α΄).
2.Τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη διευκόλυνση στην εξυπηρέτηση του κοινού, που έχουν ανάγκη φαρμάκων, ορίζεται το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας - Τετάρτης ή της Τρίτης - Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις (εφεξής εφημερίες).
3.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Η παρουσία κατόχου άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, είναι υποχρεωτική, όλες τις ώρες λειτουργίας του φαρμακείου.
2.Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρμακείου, δύνανται να υποβάλουν δηλώσεις ένταξης για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας - Τετάρτης, ή της Τρίτης - Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις εφημερίες. Η λειτουργία των φαρμακείων πρέπει να καλύπτει πλήρως το καθοριζόμενο, από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ωράριο. 
Οι δηλώσεις ένταξης υποβάλλονται στον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο έως 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους και είναι δεσμευτικές για ένα έτος.

3.Οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ορίζουν το ωράριο εφημεριών ακριβώς όπως ισχύει σήμερα και συντάσσουν σχετικούς πίνακες, τους οποίους υποβάλλουν στις οικείες Περιφέρειες έως τις 5 Νοεμβρίου εκάστου έτους , για την έκδοση σχετικής έγκρισης και ανάρτησης στο διαδίκτυο .

4.Τόσο οι φαρμακοποιοί που έχουν υποβάλει δήλωση ένταξης, όσο και οι υπόλοιποι που έχουν ενταχθεί σε εφημερίες στους σχετικούς πίνακες από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους και δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως ο νόμος ορίζει.

5.Σε τουριστικές περιοχές το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων μπορεί να διαφοροποιείται, με πρόταση του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας.

6.Τα φαρμακεία που θα λειτουργήσουν κατόπιν δηλώσεων τους κατά τα ανωτέρω δεν απαλλάσσονται των υποχρεώσεων των εφημεριών.

7.Σταδιακώς οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας, ξεκινώντας πιλοτικά από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα μετατρέψουν τις καρτέλες-πίνακες των εφημερευόντων φαρμακείων που αναρτούνται στα φαρμακεία τους σε ηλεκτρονικές, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως και απρόσκοπτα τόσο η τήρηση των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών, όσο και η εξυπηρέτηση του κοινού και η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της να αρχίσει από τη δημοσίευσή της.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.

Εντάξεις έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" για τον μήνα Σεπτέμβριο

Μάρκος Μπόλαρης Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύηςwww.bolaris.gr/index .php?page=descriptio n&article_id=4262
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δίνει στη δημοσιότητα τον πίνακα των έργων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠΕΡΑΑ) τον Σεπτέμβριο του 2011.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ, ένα από τα μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, στοχεύει στη σύγκλιση της χώρας μας και των Περιφερειών της με τα υπόλοιπα κράτη μέλη και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως μοχλό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Τον Σεπτέμβριο του 2011 εντάχθηκαν 27 έργα, συνολικού ποσού περίπου 307,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα ποσά αυτά οι εντάξεις του τελευταίου τριμήνου ανέρχονται σε 750 εκ ευρώ και συνολικά υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Με τη συνεχιζόμενη ένταξη ώριμων περιβαλλοντικών έργων εντός του 2011 γίνεται δυνατή η έγκαιρη υλοποίησή τους μέσα στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, έτσι ώστε με τη λήξη εφαρμογής του Προγράμματος να έχουν αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας.
Παράλληλα, με αυτές τις παρεμβάσεις, οι οποίες συντελούν τα μέγιστα στην αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας για παραγωγικές δραστηριότητες, υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν προϊόν και απασχόληση συμβάλλοντας σημαντικά και άμεσα στην άμβλυνση της παρούσας οικονομικής κρίσης, αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.


Δείτε τον πίνακα με τις εντάξεις Σεπτεμβρίου 2011 

www.bolaris.gr/index .php?page=descriptio n&article_id=4262
Μάρκος Μπόλαρης Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση του χρήστη Μάρκος Μπόλαρης »
Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!!  Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.